Hükümetler Söz konusu senaryolara göre, Akdeniz Havzas?ndaki su seviyesinde

             Hükümetler Aras? ?klim De?i?imi
Paneli (IPCC) taraf?ndan 2030 y?l? icin yap?lan senaryolara göre artacak olan
olas? iklimsel tehlikeler ?unlard?r:


S?cak hava dalgalar?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now


Orman yang?nlar?.


Tar?msal ha?ereler.


?iddetli
ya???lar (ani sel ve ?ehir sellerinde art??).


Tropikal f?rt?nalar?n say?s? ve ?iddeti.


Tar?m, agro-kültür (tarla kültür), hayvanc?l?k, tatl? su depolamas?n?n
uzerindeki etkiler,


S?tma ve malarya gibi hastal?klar? ta??yan böceklerin normalde bulunduklar? bölgeden
ç?karak yay?lmas?.

             IPCC Küresel ?klim Modelleri ile
yapt??? projeksiyonlara gore 2030 y?l?nda Türkiye’nin büyük bir bölümü oldukça
kuru ve s?cak bir iklim etkisine girebilecektir.

              Türkiye’de s?cakl?klar k???n 2
santigrat , yaz?n ise 2-3 santigrat derece artabilir. Ya???lar k???n az bir art??
gösterirken yaz?n %5 – %15 azalabilir. Söz konusu senaryolara göre, Akdeniz
Havzas?ndaki su seviyesinde 2030 y?l?na kadar 18-12 cm, 2050 y?l?na kadar 38-14
cm ve 2100 y?l?na kadar 65-35 cm yükselme beklenmektedir.

              Küresel ?s?nman?n sonucu ?s?narak
geni?leyen deniz sular? ile birlikte, kutup ve da? buzullar?ndaki erime
nedeniyle yükselen deniz suyu seviyeleri, k?y?lar?m?z? olumsuz bir ?ekilde
etkileyecektir.

             Küresel ?s?ma ile birlikte deniz
seviyelerindeki yükselme, önümüzdeki yüzy?l?n sonuna kadar 65-100 cm’ye
ula?abilir.

              Yine IPCC yapt???
projeksiyonlarda, 1990 iklim ?artlar?na göre Türkiye’de bir y?lda ki?i ba??na
dü?en su miktar? ?u an için 3070 metreküptür. Ancak bu suyun büyük bir k?sm?
suya ihtiyac? olan yerlerde bulunmamaktad?r. ?klim ?artlar?n?n de?i?meyece?ini
kabul edersek, sadece insan nufusunun art??? nedeniyle 2050 y?l?nda Türkiye’de
y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar? 1240 metreküp olacakt?r. Artan nufusumuz ile
birlikte küresel iklim de?i?imi sonucu daha kurak bir iklime sahip olaca??m?z göz
önüne al?nd???nda 2050 y?l?nda Türkiye’de y?lda ki?i ba??na dü?en su miktar?nda
daha da azalma olacakt?r.

             Hükümetler Aras? ?klim De?i?ikli?i
Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC): Birle?mi? Milletlerin
iki örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü ve Birle?mi? Milletler Çevre Program?
taraf?ndan 1988 tarihinde insan faaliyetlerinin neden oldu?u iklim de?i?ikli?inin
risklerini de?erlendirmek üzere kurulmu?tur. Panelin i?levi ara?t?rma yapmak
veya iklim ya da ilgili olaylar? izlemek de?ildir. Panelin ba?l?ca
faaliyetlerinden biri, Birle?mi? Milletler ?klim De?i?ikli?i Çevre Konvansiyonu’nun
uygulamas?na ili?kin özel raporlar? yay?mlamakt?r. Panel de?erlendirmelerini a??rl?kl?
olarak yay?nlanm?? bilimsel literatürlere dayand?r?r.